หน้าแรก
  โรงเรียนของเรา
  ห้องพักครู
  Gallery
  สนามเด็กเล่น
  ติดต่อเรา
 
Calendar
 
ผู้สนับสนุน
 

นาย สมนึก ใจมุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นาย สมศักดิ์ ธิบดี
อาจารย์
นาง ราตรี ธิบดี
อาจารย์
นาง อารี ทิพย์กมลสุข
อาจารย์
นางสาว จารุณี เต็มองค์หล้า
อาจารย์
นาง อัฉริยา บัวทอง
อาจารย์
นาย ศิริชัย หมื่นศรี
อาจารย์
นาง ลำพึง พลอยงาม
อาจารย์
นาง มญชุ์ปริยา แข็งกล้า
อาจารย์
นาง ปรียาภา แน่วแน่
อาจารย์
นาง นภัสสร พัดพาน
อาจารย์
นางสาว เบญจา ชาญชัย
อาจารย์
นาง ดวงกมล แย้มเกษร
อาจารย์
นางสาว วิทิตา สิงห์โต
อาจารย์
นาย สุวรรณ ยอดมี
พนักงานบริการ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ